Ordensreglement

Ordensreglementet består av en felles del og en lokal del.

Felles ordensreglement for videregående skoler i Agder.

Tilleggsregler for Sirdal vgs § 12 oppdatert september 2018

a. Parkering av kjøretøy registrert som moped og sykler skal skje på tilvist plass ved skolen. Elevers kjøretøy for øvrig parkeres på kommunal parkeringsplass ved klubbhuset til Tonstad IL.

b. Elevrådet ved Sirdal vgs skal bestå av 2 elever med personlig vara fra hver klasse Elevrådet velger leder, nestleder og sekretær på første møte. Elevrådet velger 2 representanter med personlig vara til Skoleutvalget. De velger i tillegg 2 representanter til Skolemiljøutvalget, som skal bestå av 4 elever.

c. Elever plikter å bruke verneutstyr (§4), som f.eks: - Hjelm ved trening med sykkel/rulleski - Refleksvest ved trening langs veg - Sikkerhetsbelter i minibuss/bil - Hørselvern ved skyting i skytehall - Redningsvest ved bruk av kano e.l.

d. Våpen som oppbevares på skolen i skoletiden skal være låst og oppbevares på tilvist rom. Ammunisjon skal være merket med navn, og skal oppbevares adskilt fra våpenet. Elevene er selv pliktig å skaffe hengelås.

e. Elevene kan få tilgang til skolens treningsrom. Ved bruk av rommet, skal gjeldende instruks følges. Elever kan få låne adgangskort til rommet på skolen eller Øyghedlar. Den som har kortet er ansvarlig for at lokalene er ryddet etter bruk.

f. Elever kan få tilgang til skytehall i skoletiden. Gjeldende instruks for bruk av skytehall skal følges. Elever kan få låne adgangskort til rommet på skolen eller Øyghedlar. Bruk av skytehall uten lærer, krever våpenlisens og/eller medlemsskap i skytterlag.

g. Elever plikter å skaffe seg informasjon som er gitt når han/hun er fraværende. Dette gjelder informasjon gitt i fag og annen informasjon gitt i f.eks. kontaktlærermøter.

h. Forskrift til opplæringsloven §3-5: ”Fravær kan føre til nedsatt orden eller atferd”. Ved Sirdal vgs vil fravær kunne føre til nedsatt orden.

i. Mobiltelefoner skal plasseres på anvist plass eller hvor den ikke forstyrrer undervisninga.

Konsekvenser ved brudd på skolens tilleggsregler (§12):

  • Skolen bruker ikke anmerkninger, men hvis en elev over tid har en atferd eller orden som er i strid med ordensreglementet, vil eleven bli varslet om at det er fare for nedsatt karakter i orden og/eller atferd.
  • Avgjørelse om varsling tas normalt av kontaktlærer etter drøfting i klasselærerråd.
  • Det vil da bli ført anmerkninger for denne eleven og kontaktlærer referatfører elevsamtaler i elevmappen.
  • Ved brudd på bestemmelser i bokstavene a, c, g og j gis påtale av ansatt/lærer.
  • Ved brudd på bestemmelser i bokstav d, skal eleven ha samtale om sikkerhet med lærer i toppidrettsfaget.
  • Gjentatte regelbrudd kan medføre at eleven nektes å oppbevare våpen på skolen.
  • Ved brudd på bestemmelser i bokstavene e og f, gis to ukers karantene på lån av adgangskort til styrkerom / skytehall.
  • Ved brudd på instruks for bruk av skytehall skal eleven ha samtale om sikkerhet med lærer i toppidrettsfaget. Gjentatte regelbrudd kan føre til at eleven mister adgang til nevnte spesialrom. 
Til toppen